Lanius borealis


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Lanius borealis: Laniidae, Great Grey Shrike
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Lanius borealis - a butcherbird of northern North AmericaLanius borealis - a butcherbird of northern North America
butcherbird - shrikes that impale their prey on thorns
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.