Lecama

Le`ca´ma


n.1.(Zool.) The hartbeest.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
leci Anketa kanadskog Centra za istraPivanje kontaktnih leci pri SveuciliUtu u Waterloou ukljucilo je preko 1.600 odraslih osoba koje svoje nedostatke vida nadoknaduju kontaktnim lecama. (41) (...) koja ocrtava svijet u kojoj je druUtvena mrePa umetnuta i distribuirana putem kontaktnih leci.