Leonid Brezhnev

(redirected from Leonid Brezhniev)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Leonid Brezhnev - Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)