Leonid Brezhnev

(redirected from Leonid I. Brezhnev)
Also found in: Thesaurus.
Related to Leonid I. Brezhnev: Brejnev
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Leonid Brezhnev - Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)