Leonid Brezhnev

(redirected from Leonid Ilych Brezhnev)
Also found in: Thesaurus.
Related to Leonid Ilych Brezhnev: Brejnev
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Leonid Brezhnev - Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.