Llew Llaw Gyffes


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Llew Llaw Gyffes - son of Gwydion and Arianrhod; supported by magic of Gwydion; cursed by Arianrhod
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
Celtic deity - a deity worshipped by the Celts
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Ceri and Henry are working together on a promenade performance telling the tale of Blodeuwedd who, according to Welsh mythology, was created by two wizards to be the companion of Llew Llaw Gyffes as he was under a spell and couldn't have a human wife.
Morfydd Clark (Blodeuwedd) and Iddon Jones (Llew Llaw Gyffes) in rehearsals
Ar un o gaeau Bryn Saeth - sydd yn rhan o'r chwedl - saif llechfaen a thwll ynddi y daethpwyd o hyd iddi gan ddau neu dri o drigolion lleol, ac roeddynt yn credu mai hon oedd y llechfaen y cuddiodd Gronw Pebr tu l iddi, ar lan afon Cynfal, pan daflwyd y waywffon gan Llew Llaw Gyffes.