LLud

(redirected from Lludd Llaw Eraint)
Also found in: Thesaurus, Medical, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.LLud - a Celtic warrior god
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Beth bynnag, ro'n i am ddod a Dinas Emrys i mewn i'r stori oherwydd chwedl y ddwy ddraig, ac yn ol fy ymchwil i, brenin o'r enw Lludd Llaw Eraint (c.100 cc) roddodd y dreigiau yno.
Dyma'r rhan perthnasol o'r nofel (y cymeriadau'n dod o wahanol rannau o Gymru, gyda llaw!): 'Onid fanno nath y Brenin Lludd Llaw Eraint gladdu dwy ddraig?' 'Dyna ti,' meddai Drogen, 'un goch ac un wen, fyddai'n brwydro'n ffyrnig bob Gw yl Fai nes bod y sgrechfeydd yn codi cymaint o ofn ar bobol, byddai merched beichiog yn colli eu babanod, dynion yn colli eu nerth a'r plant yn mynd yn wallgo.' 'Beth, felly cafodd y dreigiau eu lladd gan y Brenin Lludd?' gofynodd Arthur.