Lychnis flos-cuculi


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Lychnis flos-cuculi - common perennial native to Europe and western Asia having usually pink flowers with ragged petalsLychnis flos-cuculi - common perennial native to Europe and western Asia having usually pink flowers with ragged petals
lychnis, catchfly - mostly perennial herbs with sticky stems that catch insects; widespread in north temperate zone
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Mi ges gyfle y diwrnod o'r blaen i grwydro ochrau Llanddona ym Mon ac wrth gerdded drwy'r pentref, dyma ddotio at gae oedd yn llawn blodau menyn, brwyn a carpiog y gors (Lychnis flos-cuculi; Ragged Robin).
Mae 'na gyfoeth o flodau yng Nghors Bodeilio ac roeddwn i wrth fy modd yn gweld Robin racs neu carpiog y gors (Lychnis flos-cuculi; ragged-robin) yn ei flodau pinc carpiog, llachar.
Leontodon autumnalis 2 Lychnis flos-cuculi 1 5 Poaceae 1 60 Potentilla erecta 8 15 Potentilla argentea 1 Prunella vulgaris 39 Ranunculus repens 11 136 WETLAND PLANTS Carex flava 1 1 Carex pseudocyperus 1 Carexspp.
Inbreeding depression and mating-distance dependent offspring fitness in large and small populations of Lychnis flos-cuculi (Caryophyllaceae).