Lygus


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Lygus: Lygus lineolaris
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Lygus - plant-sucking bugsLygus - plant-sucking bugs      
arthropod genus - a genus of arthropods
lygus bug - vector of viral plant diseases
References in periodicals archive ?
Kintamuju pradines salygos: pradiniu laiko momentu (t = 0) asinchroninio elektros variklio sukimosi momentas, transmisijos pasukimo kampu ir kampiniu greiciu vektoriai yra lygus nuliui, t.
Two of the strains tested were isolated from Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois) (Hemiptera: Miridae) collected in Arkansas and New York.
40] compared pest population between organic and conventionally grown cotton, found Lygus bugs significantly more abundant in the organic than in the conventional fields.
Deposits and Guarantees required: Paslaugu teikejui nevykdant Sutartyje numatytu isipareigojimu arba vykdant juos kitomis salygomis/terminais nei numatyta Sutartyje, Paslaugu teikejas privalo atlyginti visus Kliento patirtus nuostolius del netinkamai suteiktos paslaugos/atliktu remonto darbu bei sumoketi Klientui bauda, kurios dydis lygus 50 EUR (penkiasdeimt euru ir 00 ct) u kiekviena sutartiniu isipareigojimu paeidimo fakta.
The company said GRANDEVO and VENERATE are advanced broad-spectrum bioinsecticides that offer protection against chewing and sucking insects and mites including thrips, whiteflies, Asian citrus psyllid, armyworms and other pest caterpillars, Lygus bug, mealybugs, and soil-inhabiting pests.
antarctica AQPs show high homology with AQPs in other insect species (data not shown) and are classified into either DRIP, Pyrocoelia rufa integral proteins (PRIP), Big Brain proteins (BIB), Rhodnius prolixus integral proteins (RPIP), or Lygus hesperus integral protein (LHIP) subfamilies in the phylogenetic tree (Fabrick et al.
Mikrolygmens analize rodo, kad koreliacijos koeficientas tarp individu pasitenkinimo darbu ir individu subjektyviosios geroves yra lygus 0,395.
coccus degeneren solo hasta el final de la vitelogenesis, sugiere que sus celulas nutricias, ademas de enviar ribosomas y mitocondrias a los ovocitos (Ramirez-Cruz 2012), pudieran proporcionar ademas por ejemplo lipidos, tal como sucede en Lygus lineolaris (Palisot de Beauvois, 1818) (Hemiptera:Miridae) (Ma y Ramaswamy 1987) o proteinas como en el caso de Dysdercus intermedius Distant, 1902 (Hemiptera:Pyrrhocoridae) (Biczkowski y Dittman 1995).
These success stories have reordered the ranking of insect pests in many cotton fields, bringing to the forefront a long list of piercing-sucking insects, and at the top of that list are the lygus bugs.
Demokratine galima laikyti visuomene, kurioje nera luominiu ir klasiniu skirtumu, kurioje visi individai socialine prasme yra lygus.
w1]--koeficientas, skirtas atsizvelgti i skersinio armavimo itaka stiprumui tarp istrizuju plysiu, siuo atveju jis yra lygus 1; c--istrizojo pjuvio horizontalioji projekcija nuo atramos krasto iki istrizojo pjuvio virsunes.
O krintancio kuno pagreicio taske D santykis su jo pagreiciu taske [delta] lygus santykiui BC::YC arba ju dvigubu ilgiu DC ir [delta]C santykiui.