Magbote

Mag´bote`


n.1.See Mægbote.
References in periodicals archive ?
Pero he decided na magbote dyaryo na lang kasi gusto niya noong mas kumita.