Manganesate

Man`ga`ne´sate


n.1.(Chem.) A manganate.