Manganesious

Man`ga`ne´sious


a.1.(Chem.) Manganous.