Marmara Denizi


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Marmara Denizi: Sea of Marmara
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Marmara Denizi - an inland sea in northwestern TurkeyMarmara Denizi - an inland sea in northwestern Turkey; linked to the Black Sea by the Bosporus and linked to the Aegean by the Dardanelles
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Bu calisma, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde baslica kullanilan dip surukleme aglarindan dip trolu ve algarnalarin bentik ekosistem uzerine olan etkileri ve bu etkilerin azaltilmasina yonelik yapilan calismalari icermektedir.
Karadeniz, Marmara Denizi, Dip trolu, algarna, Bentik makrofauna, Iskarta avin azaltilmasi
Marmara Denizindeki Balikciligin Son Durumu ve Stoklarin Gelecegine Iliskin Oneriler, Bildiriler, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu, 11-12 Kasim, TUDAV Yay.
Marmara Denizi'ndeki Ticari Balikcilik Kaynaklari ve Bu Kaynaklarin Yonetim Stratejileri.
Baraj kapaklarinin kisa sureligine acik birakilmasi ile yeniden rezervuara girerek populasyon olusturmasi bir sans, asiri soguklarda kendini koruyabilmek icin Marmara Denizi'ne goc edemeyecek olmasi ve yine populasyonunu kaybetme tehlikesi ise bir sanssizlik olarak degerlendirilebilir.