Massora


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Mas`so´ra


n.1.Same as Masora.