May I speak to Mr. ...?

Translations
May I speak to Mr. ...?