Menéndez de Avilés Pedro

Me·nén·dez de A·vi·lés

 (mə-nĕn′dəs dā ä′və-lās′, mĕ-nĕn′dĕth thĕ ä′vē-lĕs′), Pedro 1519-1574.
Spanish colonizer who founded the city of St. Augustine, Florida (1565).