Mercurialis perennis


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Mercurialis perennis: Circaea lutetiana, dog's mercury
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Mercurialis perennis - European perennial weedy plant with greenish flowers
herb, herbaceous plant - a plant lacking a permanent woody stem; many are flowering garden plants or potherbs; some having medicinal properties; some are pests
genus Mercurialis, Mercurialis - a genus of slender herbs belonging to the family Euphorbiaceae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Mae hyn yn amlwg o'r planhigion welir yma, rhai fel dail cwlwm yr asgwrn neu fresych y cwn (Mercurialis perennis; Dog's mercury) a'r briwydd ber (Galium odoratum; Woodruff ) Wrth gychwyn y daith, roedd coed sycamorwydden, onnen a derw yn amlwg iawn, ac mi ddwedodd Rhys fod 'na goed oestrwydd (Carpinus betulus; Hornbeam) yn tyfu yma hefyd, a chyn fy mod i wedi troi rownd bron, roeddwn i'n sefyll wrth ymyl un braff ac yn edrych reit i lawr y ceunant at yr afon yn byrlymu'n wyllt.
Yma ac acw ar hyd Ln Llanffinan ac i gyfeiriad Pentraeth roedd blodau melynwyrdd, disylw dail cwlwm yr asgwrn (Mercurialis perennis; dog's mercury) yn tyfu ym mn y clawdd.
Despite the existence of the black alder in these facies of the ash woodlands, they differ from the latter by the presence of many plants that are absent or are very rare in them, such as Ajuga reptans, Cardamine impatiens, Castanea sativa, Erica arborea, Heracleum sphondylium, Holcus mollis, Hyacinthoides nonscripta, Ilex aquifolium, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Polypodium vulgare, Primula acaulis, Quercus robur, Ranunculus tuberosus, Ruscus aculeatus, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, Vaccinium myrtillus, Valeriana montana and Woodwardia radicans, but are very common in the ash tree woodlands as a whole (Table 7).