Mestino


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Mes`ti´no


n.1.See Mestizo.