Misexpound

Mis`ex`pound´


v. t.1.To expound erroneously.