Molokane

Mol`o`ka´ne


n. pl.1.See Raskolnik.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
These new spiritual manifestations split the Molokans: most Molokans rejected them and became known as Constant Molokans (postoiannye molokane), but a significant minority, who became known as the Leapers (skakuny) and Jumpers (pryguny), wholeheartedly accepted these signs as supernatural evidence of the Holy Spirit.
Inikova, "Vzaimoomosheniia i khoziaswenno-kul'tumye kontakty kavkazskikh dukhobortsev s mestnym naseleniem," in Dukhobortsy i molokane v zakavkaz 'e, ed.
Dolzhenko, "Religioznyi i kul'tumo-bytovoi uklad msskikh krest'ian-sektantov vostochnoi Armenii (XIX-nachalo XX vv.)," in Dukhobortsy i molokane v zakavkaz'e, 13-14; idem, "Pervye russkie pereselentsy v Armenii (30-50-e gody XIX v.)" Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, seriia 8: Istoriia, no.