Monest

Mo`nest´


v. t.1.To warn; to admonish; to advise.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in classic literature ?
Who, by the com- monest rules of war, will march in the front?
(115) Vastamata jaab seegi kusimus, kas oukondades suureparase portretistina silma paistnud Sittow maalis ka monest mojukast tallinlasest voi liivimaalasest portree.
Lihtsad mudelid koosnevad vaid monest valemist ja vajavad ainult kaht peamist sisendparameetrit, milleks on Paikese integraalse otsekiirguse kiiritustihedus koos Paikese korgusega voi atmosfaarisamba labipaistvuskoefitsient ning atmosfaari veeaurusisaldus.
in leprosy pa- tients in northern India it was found that the com- monest and the earliest impairment was reported in sensory nerve conduction of sural nerve.25 Kar S et al.
Diffuse large B-cell lymphoma is the com- monest type of primary non Hodgkin's lymphoma of bone in the Pakistani population.2
The collections at GF in 2010 were to estimate the relative abundance of adults of com monest species and explore the impact of Ae.
Vaid erandjuhtudel tahaks tosiselt nuriseda piltide kvaliteedi ule: nu soliidse valjaande tasemega ei sobi kuidagi kokku uksikud udused kujutised (1k-d 82, 228-229), mis parinevad monest varasemast trukisest.
1988, Monest teonimetarindist eesti murretes.--ESA 32 (1986), 36-45.
Toomet, Piret (2000) "Monest kaudsuse valjendamise voimalusest tanapaeva eesti keeles".
Cuthbert tells how the saint 'Be a childe of gheres thre, / of this wyse monest was he, / Forto leeue his lyghtnes'.(6) There are, moreover, two examples of the same idiom to be found in the mystery plays: in the York 'Expulsion from the Garden' God tells Adam, 'Of all the Frute in parradyce, / Tayke ye therof of your best wyse, / And make you right merry',(7) and in the Towneley 'Resurrection' Pilate boasts, 'Nor none shal wyn hym thens away / Of no kyns wyse'.(8)
aasta paiku valminud "Liivimaa ajaloo" kasikirjast leitavad Liivi ordu maameistrite "portreed" (2): tihti on meil neid reprodutseeritud kui mingeid autentseid, taiesti usaldusvaarseid pildistusi, kuigi nuudseks on selge, et tegemist pole millegi muu kui uksnes Renneri enda usna vabal kael tehtud umberjoonistustega monest tolle aja koige populaarsemast illustreeritud valjaandest, naiteks 1493.