Monozoa

Mon`o`zo´a


n. pl.1.(Zool.) A division of Radiolaria; - called also Monocyttaria.