Myzontes

My`zon´tes


n. pl.1.(Zool.) The Marsipobranchiata.