nain


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

nain

(neɪn)
adj
own