Naphthalidine

Naph`thal´i`dine


n.1.(Chem.) Same as Naphthylamine.