Nautilite

Nau´ti`lite


n.1.(Paleon.) A fossil nautilus.