Nikita Khrushchev

(redirected from Nikita Khrushchov)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Nikita Khrushchev - Soviet statesman and premier who denounced Stalin (1894-1971)