Noot


Also found in: Wikipedia.
Related to Noot: Nott, NIIT, Naat, Nootropics
1.See 1st Not.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Hoewel daar soveel verdriet en ellende in die verhaalgebeure is, eindig al drie die dele tog op 'n hoopvolle noot.
More successful investments spearheaded by the agency include securing the arrival of major international firms such as Japanese air conditioning maker Denso - now the town's third biggest employer - German car component maker Sidlers, Japanese ice-maker Hoshizaki and Austrian central heating manufacturer Vogel & Noot.
FRIENDS painted "I love Manchester United" on the body of labourer Mark Noot as he lay dying after a mammoth drinking session.
When John Noot ran the Blakedown Gallery near Kidderminster some years ago, McGill drawings occasionally turned up for around pounds 20 framed.
Op 'n meer positiewe noot bied Naweek 'n interessante perspektief op selebriteit en ondermyn die roman van die belangrikste mites en wanvoorstellings wat daarmee verband hou.
The projects gained include a new Ale House and Burger King outlet at Birmingham International Airport for Granada; a new warehouse and offices at Telford for radiator manufacturer Vogel and Noot; and a new fire station at Wellesbourne.
Op 'n minder ernstige noot het die gewel meteens vir my 'n onverwagse herinneringsplek geword.
Panel radiator manufacturer Vogel & Noot has outgrown its Wolverhampton factory and is moving to Telford.
Eweso is die klankpatrone en enjambering vernuftig en ongeforseerd, maar voldoende om bindinge te bewerkstellig en betekenisse te aksentueer, soos in "Oggendbesoek" (45): terwyl hy hom soos 'n ou minstreel op die dag van more voorberei deur hier en daar 'n noot of twee by die rooi nerina se kroon te steel.
Noot, "Determination of sulfonamides in honey by liquid chromatography-tandem mass spectrometry," Analytica Chimica Acta, vol.