Nung


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Nung - a branch of the Tai languagesNung - a branch of the Tai languages  
Tai - the most widespread and best known of the Kadai family of languages
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
God bless her soul, namatay na si Gina Lopez, nung binuksan 'yan magkasama pa kami noon," Tolentino said.
Maganda yung sinabi nya nung unang hearing na ang kanyang vision ay dumoble ang dagdag na sasahurin o kikitain ng ating mga magsasaka,' Pangilinan said.
"Napakaraming Chinese fishing vessel doon, ang bagong record nung February 8, umabot na sila ng 61.
One Jack 'n Jill Calbee fanatic shared, "Sobrang fan ako ng Calbee, lalo na 'nung Honey Butter.
Pak Nung Wong and Yu-shek Joseph Cheng are faculty members of Hong Kong University, China.
The rebel den of Nung Tri Cao: Loyalty and identity along the Sino-Vietnamese frontier
The rebel den of Nung Tri Cao; loyalty and identity along the Sino-Vietnamese frontier.
According to legend, in 2737 BC the Chinese emperor Shen Nung was sitting beneath a tree while his servant boiled drinking water, when some leaves from the tree blew into the water.
It is said to have been written down from even earlier theories by Shen Nung, the father of Chinese Medicine.
When asked for his message for Gerald, Dennis said: "Parang nakaapat na text na ako dun, hindi siya sumasagot Dapat sagutin mo naman 'yung text ko." When asked for his advice for Julia, Dennis shared, "'Nung huli naming usap sabi ko sa kanya na hayaan mo na muna 'yan anak tutal pagod ka na sa pagtratrabaho, bakit 'di ka muna magbakasyon?
Naninibago po at nagbibiruan nga kami at sabi nga nung iba eh hindi pa sila makaget-over nung kampanya.