Tohono O'odham

(redirected from Oodham)
Also found in: Encyclopedia.
Related to Oodham: Tohono O'odham, Akimel O'odham

To·ho·no O'o·dham

(tō-hō′nō ô′ə-däm, ô′däm)
n. pl. Tohono O'odham or Tohono O'o·dhams