Ook


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
(ōk)
n.1.Oak.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in classic literature ?
"Better sling yer 'ook out of 'ere, Yonson," he said.
As Bause soveel aandag aan die misdaadveslae gee, soos wat sy se, sal sy ook weet dat te veel swangerskappe direk na geweldade teen vrouens en meisies teruggevoer kan word.
The kids can never get them, cos they're really not that tall, When you leave your gear 'angin', on the 'ook, in the 'all.
Kleur moet ook objektief beoordeel word, wat impliseer dat persoonlike beskouinge en vooropgestelde menings oor kleurterme se 'korrekte' klassifikasie en wyse van aanwending ter syde gestel word.
Hierdie poging om verraaiers en hul beweegredes te ontrafel, word ook ingegee deur die feit dat haar eie voorvader (Dolf van Emmenes uit Heidelberg, 252, 268, 334) tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog tereggestel is weens hoogverraad.
Johan was ook later hoof van die Departement Chirurgie by Tygerberg Akademiese Hospitaal.
Hulle toon duidelik dat die skrywer nie alleen grondige kennis het van 'n groot verskeidenheid onderwerpe nie, maar dat hy ook oor besondere insig in alle aspekte van die menslike bestaan beskik.
The downstream signal can be subsequently re-modulated at base station for OOK upstream signal at symmetric rate of 10-Gbps.
Om te voldoen aan de eisen van volledigheid bleef het nodig het totaal der resultaten ook afzonderlijk te verwerken.
Desondanks is dit ook 'n intellektuele drama met onder andere 'n veelheid (intertekstuele) verwysings wat by tye vervreemding tussen spel en gehoor tot gevolg het.
Die vraag na hierdie stroom is steeds onopgeklaar deur die wetenskap, soos ook die vraag na wie die "ek" is wat hierdie bewussynstroom ervaar.
THE WELL-TRAVELED OOK CHUNG, of Korean origin, was born in Japan in 1963.