Ook


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
(ōk)
n.1.Oak.
References in periodicals archive ?
Hierdie poging om verraaiers en hul beweegredes te ontrafel, word ook ingegee deur die feit dat haar eie voorvader (Dolf van Emmenes uit Heidelberg, 252, 268, 334) tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog tereggestel is weens hoogverraad.
Johan was ook later hoof van die Departement Chirurgie by Tygerberg Akademiese Hospitaal.
Hulle toon duidelik dat die skrywer nie alleen grondige kennis het van 'n groot verskeidenheid onderwerpe nie, maar dat hy ook oor besondere insig in alle aspekte van die menslike bestaan beskik.
The downstream signal can be subsequently re-modulated at base station for OOK upstream signal at symmetric rate of 10-Gbps.
Om te voldoen aan de eisen van volledigheid bleef het nodig het totaal der resultaten ook afzonderlijk te verwerken.
good for them," Maar ook vir my, want my ma bly besorg dat ed veilig by my bestmming aankom.
Desondanks is dit ook 'n intellektuele drama met onder andere 'n veelheid (intertekstuele) verwysings wat by tye vervreemding tussen spel en gehoor tot gevolg het.
Die vraag na hierdie stroom is steeds onopgeklaar deur die wetenskap, soos ook die vraag na wie die "ek" is wat hierdie bewussynstroom ervaar.
If Ook Chung's assertions are correct, may we suppose the Apocalypse to be already en route?
Dus dat men mij niet meer opnieuw regels oplegt, ook en vooral geen literaire regels.
Die verbeeldingspel wat geinspireer word deur die teater, bied in die dramatekste van Uys 'n legio visuele moontlikhede van hoe hulle op die teaterverhoog uitgespeel kan word, maar ook hoe hulle uiteindelik op die werklike verhoog van die lewe sal uitspeel.
BMT WBM Pty Ltd (BMT), a subsidiary of BMT Group Ltd, has announced its partnership with the National Gallery of Australia to provide specialist structural engineering services for the dismantlement, restoration and re-establishment of the Ik Ook Sculpture.