Orange Free State

(redirected from Oranje Vrystaat)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Orange Free State

Orange Free State

n
(Placename) a former province of central South Africa, between the Orange and Vaal rivers: settled by Boers in 1836 after the Great Trek; annexed by Britain in 1848; became a province of South Africa in 1910; replaced in 1994 by the new province of Free State; economy based on agriculture and mineral resources (esp gold and uranium). Capital: Bloemfontein

Or′ange Free′ State`


n.
a province in central Republic of South Africa: a Boer republic 1854–1900; a British colony (Or′ange Riv′er Col`ony) 1900–10. 1,863,327; 49,647 sq. mi. (128,586 sq. km). Cap.: Bloemfontein.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Orange Free State - a province in central South Africa that was colonized by the BoersOrange Free State - a province in central South Africa that was colonized by the Boers; named Free State in 1997
Republic of South Africa, South Africa - a republic at the southernmost part of Africa; achieved independence from the United Kingdom in 1910; first European settlers were Dutch (known as Boers)
References in periodicals archive ?
Charles Malan (22 Mei 1945-24 Augustus 2011) was in sy lewe betrokke op verskeie terreine in die Afrikaanse letterkunde: aanvanklik as dosent aan die destydse Universiteit van die Oranje Vrystaat vanaf die vroeg 1970s tot 1981; daarna verbonde aan die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing as hoof van die Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing (SENSAL).