Orycteropodidae


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Orycteropodidae: Orycteropus
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Orycteropodidae - aardvarks
mammal family - a family of mammals
order Tubulidentata, Tubulidentata - an order of Eutheria
genus Orycteropus, Orycteropus - coextensive with the family Orycteropodidae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Pterodon africanus Isohyaenodon pilgrimi Deinotheriidae Isohyaenodon zadoki Leakitherium hiwegi Deinotherium hobleyi Teratodon spekei Orycteropodidae Primates Orycteropus africanus Mioeuoticus bishopi Progalago dorae Hyracoidea Komba robustus Komba minor Brachyhyrax aequatorialis Prohylobates sp.
Of these 65 clades, we eliminated 33 because their members had large body size or were primates (Loridae, Galagonidae, Cercopithecinae, Colobinae, Hominidae, Canidae, Acinonychinae, Felinae, Pantherinae, Herpestinae, Hyaeninae, Protelinae, Lutrinae, Mellivorinac, Mustelinae, Nandinimae, Viverrinae, Elephantidae, Rhinocerotidae, Orycteropodidae, Aepycerotinae, Alcelaphinae, Antilopinae, Bovinae, Cephalophinae, Hippotraginae, Reduncinae, Phacochoerinae, Suinae, Hippopotamidae, Tragulidae, Giraffidae, Manidae).