Owl parrot


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
(Zool.) the kakapo.

See also: Owl