Paracheirodon axelrodi


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Paracheirodon axelrodi: cardinal tetra, Brachydanio rerio, Paracheirodon innesi
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Paracheirodon axelrodi - small bright red and blue aquarium fish from streams in Brazil and Colombia
characid, characin, characin fish - any freshwater fish of the family Characinidae
genus Paracheirodon, Paracheirodon - a genus of Characidae
References in periodicals archive ?
O cardinal Paracheirodon axelrodi e a especie mais abundante, representando 21,0% das especies capturadas em Barcelos (CHAO, 2001).
Oitenta e nove especimes de Paracheirodon axelrodi (pesando de 0,7 a 1,0 g e medindo de 2,0 a 3,5 cm) mantidos em tanques (2 m3) de um exportador de Manaus (Estado do Amazonas, Brasil) foram necropsiados para avaliacao parasitologica.
O cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi, e diversidade dos peixes ornamentais do Rio Negro, Amazonas.