Parashoth

Related to Parashoth: Parasha

Par´a`shoth


n.1.pl. of Parashah.