Paronomasy


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Paronomasy: paronomasia

Par`o`nom´a`sy


n.1.Paronomasia.