Particularment

Par`tic´u`lar`ment


n.1.A particular; a detail.
References in periodicals archive ?
Aixi, Polonia i Romania son particularment sospitosos d'haver "fabricar" sobre el seu sol "petits Guantanamo" on eren empresonades, a l'espera del trasllat definitiu, de persones detingudes al Pakistan, a l'Afganistan o en altres indrets.