Petasites fragrans


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Petasites fragrans - European herb with vanilla-scented white-pink flowers
genus Petasites, Petasites - genus of rhizomatous herbs of north temperate regions: butterbur; sweet coltsfoot
herb, herbaceous plant - a plant lacking a permanent woody stem; many are flowering garden plants or potherbs; some having medicinal properties; some are pests
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Yr Alan Per (Petasites fragrans; Winter Heliotrope) WEDI bod yn cymowta roeddwn i ac wedi mynd ar hyd y ffordd drwy Brynteg i gyfeiriad Marian-glas.
C1 Hemi F esc pf 137 Petasites fragrans (Vill.) C2 Epe G C.
Petasites fragrans ydi'r enw gwyddonol arno, ac fel mae'r enw Saesneg - "Winter heliotrope" - yn awgrymu, blodeuo yn y gaeaf mae o.