frenulum

(redirected from Phren)
Also found in: Medical, Encyclopedia.

fren·u·lum

 (frĕn′yə-ləm)
n. pl. fren·u·la (-lə)
1. Anatomy A small frenum.
2. Entomology A bristly structure on the hind wings of certain moths and butterflies that holds the forewings and hind wings together during flight.

[New Latin frēnulum, diminutive of Latin frēnum, bridle; see frenum.]

frenulum

(ˈfrɛnjʊləm)
n, pl -la (-lə)
1. (Zoology) a strong bristle or group of bristles on the hind wing of some moths and other insects, by which the forewing and hind wing are united during flight
2. (Zoology) a small fraenum
[C18: New Latin, diminutive of Latin frēnum bridle]

fren•u•lum

(ˈfrɛn yə ləm)

n., pl. -la (-lə).
1. a small frenum.
2. a strong spine or group of bristles on the hind wing of many butterflies and moths, projecting beneath the forewing and serving to hold the two wings together in flight.
[1890–95; < New Latin]
fren′u•lar, adj.
Translations

fren·u·lum

n. L. frenulum, pliegue membranoso que impide los movimientos de un órgano o parte;
___ of the tonguefrenillo de la lengua.
References in periodicals archive ?
ERS canrifoedd mae coed a choedwigoedd wedi dod a manteision lawer i ffermwyr a'r gymdeithas ehangach: lloches a chysgod, coed tan a phren, bwyd hanfodol a neithdar i bryfed peillio, rheoli a chynnal cyflenwadau dwr, rheoleiddio llif llifogydd, a darparu cynefin ar gyfer bywyd gwyllt, i enwi rhai.
Yn lle mod i yn treulio hanner awr cyn pacio bob anrheg yn chwilota ym mhob stafell am y selotp (a''r siswrn, a beiro, a rwber, a phren mesur) - fyddai modd i mi gael cyflenwad o''r pethau hyn yn fy nesg, a NEB YN EI DWYN Byddai hynny yn lleihau straen yr weyl yn ddirfawr.
1912: SCHIZOPHRENIA - Derived from the Greeks words Skhizein (to split) and phren (mind), it was first coined by German psychologist Eugen Bleuler.