Plumed partridge

(Zool.) the California mountain quail (Oreortyx pictus). See Mountain quail, under Mountain.

See also: Plume