Polyspast

Translations
mouflepolyspaste
polispasto
поліспаст