Protiston

Pro`tis´ton


n.1.(Zool.) One of the Protista.