Prunus insititia


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Prunus insititia: damson plum tree, Prunus domestica insititia
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Prunus insititia - small wild or half-domesticated Eurasian plum bearing small ovoid fruit in clusters
plum, plum tree - any of several trees producing edible oval fruit having a smooth skin and a single hard stone
damson plum tree, Prunus domestica insititia, damson plum - plum tree long cultivated for its edible fruit
References in periodicals archive ?
Mae rhai, fodd bynnag, yn ystyried fod Prunus insititia yn rhywogaeth ar wahn ac yn eirin gwyllt sy'n gynhenid i Ynysoedd Prydain, ac mae 'na o leiaf bedair gwahanol fath o'r rhain.
glacialis Malus sylvestris Narcissus longispathus Anexo IV Parnassia palustris Pimpinella espanensis Pinguicula dertosensis Pinguicula vallisneriifolia Prunus insititia Prunus mahaleb Salix eleagnos subsp.
enxerto derivado da ameixeira (Prunus domestica, Prunus insititia, Prunus cerasifera) e suas selecoes;