kylin

(redirected from Qilin)
Also found in: Wikipedia.

kylin

(ˈkiːˈlɪn)
n
1. (Art Terms) (in Chinese art) a mythical animal of composite form
2. (Non-European Myth & Legend) (in Chinese art) a mythical animal of composite form
[C19: from Chinese ch'i-lin, literally: male-female]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Further agreements with More Trip International Travel Service, Shanghai Qilin International Travel Service and ShenZhen JI-Tour International Travel Service aim to bring more Chinese tourists to Dubai.
Usualmente, las estrategias de balanceo implementadas a los servicios web (HTTP) suelen basarse en las metricas de enlace proporcionadas al momento de la instalacion y no consideran las condiciones de red dinamicas relativas a la utilizacion del ancho de banda, la perdida de paquetes y los retrasos, por lo tanto carecen de flexibilidad para ajustarse a los distintos requerimientos de la red, o del trafico o de las aplicaciones que operan sobre esta (Qilin & Weikang, 2015).
The artwork, titled Qilin and incorporating a range of blue hues, vividly portrays the image of the mythological beast which appears in a variety of Chinese literary works.
Wenhao Hou, (1) Qilin Zhang, (1) Jinbo Zhang, (1) Lei Wang, (2) and Yuan Shen (2)
Ming Shen, (1) Meng Wang [ID], (2) Wenqiang He, (1) Min He, (2) Nidan Qiao, (1) Zengyi Ma, (1) Zhao Ye, (1) Qilin Zhang, (1) Yichao Zhang, (1) Yeping Yang, (2) Yanjiao Cai, (2) Yakupujiang ABuDuoReYiMu, (3) Yun Lu, (4) Bin Lu, (2) Xuefei Shou, (1) Yongfei Wang, (1) Hongying Ye, (2) Yiming Li [ID], (2) Shiqi Li, (1) Yao Zhao, (1) Xiaoyun Cao [ID], (1) and Zhaoyun Zhang [ID] (2)
In the case study, we selected the intersection of South Qilin Road and Wenchang Street (Qujing, China) as the testing site.
Xiaoming Tang, (1) Jian Dai, (1) Hailang Sun [ID], (1) Saha Nabanita, (2) Saha Petr, (2) Liangchen Tang, (3) Qilin Cheng, (3) Deqiang Wang, (3) and Jie Wei (3)
Mingliang Tang (iD), (1,2,3) Xiaoqian Yan, (1,2,3) Qilin Tang, Rongrong Guo, (1,2,3) Peng Da (iD), (5) and Dan Li (iD) (1,2,3)