Quant sign


Also found in: Medical.
Translations

Quant sign

n. signo de Quant, hendidura en forma de T que aparece en el hueso occipital y que se ve en casos de raquitismo.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012