Quartene

Quar´tene


n.1.(Chem.) Same as Butylene.