Raghuvansa

Ragh`u`van´sa


n.1.A celebrated Sanskrit poem having for its subject the Raghu dynasty.