Regulus regulus


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Regulus regulus: Regulus ignicapillus, Golden crested Wren
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Regulus regulus - European kinglet with a black-bordered yellow crown patchRegulus regulus - European kinglet with a black-bordered yellow crown patch
kinglet - small birds resembling warblers but having some of the habits of titmice
References in periodicals archive ?
Which small perching bird has the scientific name Regulus regulus? 4.
Mi welais y titw gynffon hir a choch y berllan y diwrnod o'r blaen, ac mi fydda i'n gweld y dryw eurben (Regulus regulus; goldcrest) bron yn ddyddiol yn gwneud ei gampau ar y goeden sbriws sydd y tu allan i'r ffenestr lle bydda i'n gweithio wrth fy nghyfrifiadur.
Mi fydda i wrth fy modd yn gwylio'r titw tomos las yn pigo'r cnau oddi ar y peth dal bwyd adar, ond y meistr i mi ydi'r dryw eurben (Regulus regulus; goldcrest).