Rhodymenia palmata


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Rhodymenia palmata: Palmaria palmata
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Rhodymenia palmata - coarse edible red seaweedRhodymenia palmata - coarse edible red seaweed    
red algae - marine algae in which the chlorophyll is masked by a red or purplish pigment; source of agar and carrageenan
genus Rhodymenia, Rhodymenia - type genus of the family Rhodymeniaceae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Rhodymenia palmata oedd yr hen enw gwyddonol ar y gwymon hwn, ond Palmaria palmata ydi'r enw gwyddonol cywir erbyn heddiw.
Tybed os mai Iridea edulis neu rhodymenia palmata ydyw?